Friskis&Svettis

Så många skadar sig på Friskis

Det är inte ovanligt att Friskismedlemmar drabbas av skador eller överträning, visar en enkät som Friskispressen gjort. Vad gör Friskis för att förebygga?

Träning är starkt förknippat med välmående och hälsa, men det är inte helt ovanligt att skada sig i samband med träning eller att tvingas till ofrivilliga uppehåll efter att ha tränat för hårt.
Det visar en enkät som besvarats av sammanlagt 999 slumpvis utvalda medlemmar i fem Friskisföreningar.
37,5 procent uppger att de har skadat sig i samband med träning en eller flera gånger. 58,9 procent uppger att de aldrig skadat sig medan 3,6 procent svarar ”vet ej”.

Många gör träningsuppehåll på grund av skador

Vidare svarar 21,9 procent att de en eller flera gånger tvingats till ett ofrivilligt träningsuppehåll på grund av överträning. 75 procent har aldrig gjort det och 3,1 procent svarar ”vet ej”.
I enkäten fanns ingen bakgrundsinformation eller någon definition av vad begreppen skador och överträning innefattar, och svaren är därför baserade på de tillfrågades egna tolkningar.
Icke desto mindre signalerar enkäten att många motionärer på Friskis har skadat sig i samband med träning och att många tvingats till ofrivilliga träningsuppehåll på grund av att de tränat för hårt.

Tina Uppfeldt, träningsutvecklare på Friskis&Svettis Riks, konstaterar att frågorna är viktiga att ta på allvar, även om det ur ett hälsoperspektiv sannolikt är långt farligare att inte träna än att träna.
– Vår ambition är förstås att hjälpa medlemmarna att bygga upp sina kroppar på bästa sätt. Friskis har ett slags nollvision när det gäller skador, säger hon.
Hon betonar att Friskis försöker förebygga skador på olika sätt. Ett sätt är att se till att ha ett balanserat upplägg på träningspassen. Ett annat är att, både i ledarskapet på träningsgolvet och via olika kommunikationskanaler, peppa medlemmarna att träna smart. Ett tredje sätt är att erbjuda varierad träning i olika intensiteter.
– De senaste åren har vi kompletterat utbudet med mer träning med soft inriktning. Idén är att inspirera fler till att träna med lägre belastning och i en lugnare miljö. Vi har också provat Limited edition-passet Mind, med stort fokus på återhämtning, berättar Tina Uppfeldt.

Text: Mattias Wising Bonde

Taggar